• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | TorosÜniversitesi

2017 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ TUNÇ Survey on Excahange Rate Pass Through in emerging Markets, Bulletin of Economic Theory and Analysis, e-ISSN 2548-0707, Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 205 - 233
Doç. Dr. METİN OCAK Basım Hamdullah NEJAT Kurumsal Girişimciliğin Öncül ve Sonuçları Üzerine Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma.'' Business And Economıcs Research Journal'',Cilt NO: 8 , Sayı No:1 , Sayfa No: 131-151.
Doç. Dr. METİN OCAK Buğra KARABULUT Türkiye-İngiltere Üniversitelerinin Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi İle Karşılaştırılması , '' Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'',Cilt No: 18 , Sayı No:2
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Basım Hamdullah NEJAT Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. ''Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'' , Sayfa No: 117-134.
Doç. Dr. METİN OCAK Gökhan PEKER , Aslan Onur NACAK Strateji Tipolojilerinin Firmaların Kurumsal Girişimcilik Davranışları ile Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma.'' İş ve İnsan Dergisi'',Cilt No: 4 , Sayı No: 1 , Sayfa No: 1-16.
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ YALÇINKAYA Yıldız, M. Z., Üçeş, F., Çakmak, Ş., İğci, N., Akman, B., Göçmen, B. Eublepharis angramainyu (Leopar Keleri) Türünün Morfolojisi ve Türkiye’deki Dağılışı Hakkında Ek Bilgiler , ''Research Journal of Biology Sciences.'' , (Reptilia: Sauria: Eublepharidae). Cilt No: 10 , Sayı No: 2 , Sayfa No: 31-35.
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVKAT Necmettin ÇELİK A Spatial Analysis for the Determinants of Health Status: The Case of Turkey NUTS-3
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN Psikolojik Sermayenin İşe Yabancılaşmaya Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, İş ve İnsan Dergisi, 4(1), 17-33
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: ETİK İKLİMİN ARACILIK ROLÜ, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2(1), 1-19.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ayhan DEMİRCİ , Yasin YELOK Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği, The International New Issues in Social Sciences Year 2017 Summer - Volume 5, Number 5 / Özel Sayı
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ayhan DEMİRCİ , Taner ÇATI LEADERSHIP IN MUSIC TEACHING (THE CASE OF MERSIN PROVINCE), Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (3), 128-139. DOI: 10.29131/uiibd.356948