• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2018 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN Is It Possible To Improve Self-Efficacy With Coaching?, International Journal of Eurasia Social Sciences Dergisi, ISSN:2146-1961, Year: 9, Vol:9, Issue: 33
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Ozcan Isık, Merve Kosaroglu, Ayhan Demirci The Impact of size and Growth Decisions on Turkish Banks, IJEFI International Journal of Economicz and Financial Issues Dergisi, ISSN: 2146-4138, 2018, 8(1), 21-29.
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Examining The Preriod Of Moving Towards Multi-Party Political System To Revolution, International Journal of Eurasia Social Science, Printing Year : 9 Number : 34 Page : 2438-2454,
Doç. Dr. METİN OCAK Murat GÜLER , Rıza BAYRAK İnsan Kaynaklarının Seçiminde Genel Bilişsel Yetenek Testlerinin Uygulanması. ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'' , Cilt No: 5 , Sayı No: 5 , Sayfa No: 153-173.
Doç. Dr. METİN OCAK Alperen ÖZTÜRK The Role of Transformational Leadership Behaviours’ Effects on Corporate Entrepreneurship Behaviours and Financial Performance of Firms. ''International Review of Management and Marketing'' , Cilt No: 8 , Sayı No: 4, Sayfa No: 45-55.
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Alevis in Contemporary Turkey: Living as a Minority. , '' Field Plus'', Cilt No: 1 , Sayı No: 19 , Sayfa No: 8-9.
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Murat GÜLER , Metin OCAK Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, OLUMLU BENLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DOĞAL DUYGUSAL EMEĞİN VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ-ARACILIK ROLÜ, 15, 2
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 358-381.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Eda GÜNDOĞDU ÖZEL İŞ PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN ROLÜ; YENİLİKÇİ DAVRANIŞIN ARACILIK ROLÜ: MERSİN BÖLGESİ ÖZEL BANKALARINDA BİR UYGULAMA, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Nisan 2018 Cilt: 3 Sayı: 1, s. 1-25.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 8 (Haziran 2018)
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , Hakan TURGUT , İbrahim Sani MERT Moderating Role of Job Satisfaction on the Relation between Leadearship Styles and Organizational Silence, İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-­‐Turk 10/3 (2018) 350-­‐361.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Çağlar ALTINEL Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Aralık 2018, ISSN 2147-8414
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU FATMA ELİF KILINÇ,Ferdane Karayel,MERVE KOYUNCU Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi, CİLT 2 SAYI 2 (2018): 5.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ ÖZEL SAYISI /Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi , 2018,194-212
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU TÜRKİYE’DE PLANLI DÖNEM ÖNCESİNDE KAMU YÖNETİMİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORLARI ve PERSONEL POLİTİKALARI. TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), 10(39), 275-285., Doi: 10.15189/1308-8041 (Yayın No: 4384321)
Prof. Dr. ADNAN MAZMANOĞLU Adnan Mazmanoğlu Research of whether the under 45 communities wıth blood type abo (abrh±) have cognitive disorders and a statistical applicatıon, 2019i 16( 1 ), 39-56
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EXAMINING THE PERIOD OF MOVING TOWARDS MULTI-PARTY POLITICAL SYSTEM TO REVOLUTION. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 2438- 2454. (Kontrol No: 4952139)