• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2018 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Determining The Association Between Economic And Social Indicators by Using Canonica Correlation Analysis: The Arabic Union Sample, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi, İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 3, s.1173-1183
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Fatma Elif KILINÇ, Ferdane Karayel, Merve Koyuncu Türk ve Suriyeli Çocukların Göç Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Sayfa:37-54, Cilt: 18 - Sayı: 40/2, ISSN 2148-9424
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ Mondros Mütarekesi Sonrası ve Milli Mücadele Döneminde Jandarma Teşkilatı, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 277 - 293
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Türk Kamu Hastaneleri Birliğine Ait Bazı Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 221 - 235
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ MUSTAFA BEKMEZCİ, İbrahim Sani Mert Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 166 - 177
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Abdullah Çalışkan [1] , Emine Özlem Köroğlu [2] , Ayten Taşkın [3] Örgütsel Sessizliğin Kayırmacılığa Etkisi Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 8, Sayfalar 198 - 220
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ MURAT KÖYLÜ 1980 Askeri Darbesi'nden 15 Temmuz 2016'ya Kadar Süreç İçinde FETÖ/PDY'nin Kamu ve Siyasi Yapıya Yönelik Yerleşme Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi,ISSN: 2148-3434, Cilt 9, Sayı 2 (2018)
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa Bekmezci, İbrahim Sani Mert Çalışanların Görev Yaptığı Örgüt Kademesinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,Sayfalar 747 - 760, 17. UIK Special Issue 07.08.2018
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Murat KÖYLÜ Suriye PYD/YPG Yapılanması ve Zeytin Dalı Harekatı, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ISSN: 2148-5879, Cilt 5, Sayı 11, Sayfalar 70 - 86
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU Fatma Elif Kılınç, Ferdane Karayel, Merve Koyuncu Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2018), ISSN: 2564-7601
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Duygu Merve Bulut, Tülay Özdemir Canbolat Mobilya Tasarımında 2.5 Boyuttan 3. Boyuta Geçişte FİDU Teknolojisi, Oscar Ziete, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfalar 157 - 164
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Duygu Merve Bulut, Tülay Özdemir Canbolat Mekan Tasarımlarında Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanlarının İncelenmesi, Forum Mersin Örneği, İdil Sanat Dil Dergisi, ISSN: 2146-9903
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN, Abdullah ÇALIŞKAN İşletmelerin Sahip Oldukları bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, DOI: 10.20491/isarder.2018.385
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ 3 YAZARLI Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği, TINI-SOS The International New Issues in Social Sciences, ISSN 2149-4266
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İ.Sani MERT [1] , Mustafa BEKMEZCİ [2] , Kemal EROĞLUER [3] İş Bağımsızlığının İşin Kendisinden Duyulan Tatmin Üzerindeki Etkisinde Gelişime Açıklık Kişilik Özelliğinin Aracılık Rolü: Özel Sektörde Bir Uygulama, Savunma Bilimleri, Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 1 - 19, ISSN 1303-6831
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ SERKAN TAŞ Aşırı Kilolu ve Obez Kadınlarda Ayak İntrensek Kaslarının Morfolojik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri, Turkiye Klinikleri J Health Sci 2018;3(3):214-9 doi: 10.5336/healthsci.2018-62369
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mustafa BEKMEZCİ [1] , Mert AKSUNGUR [2] Lojistikte İnovasyonun Önemi, Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 9, Sayfalar 175 - 192, ISSN 2147-8414
Prof. Dr. SÜLEYMAN TÜRKEL Filiz BOZAĞAÇ Endüstri 4.0’ in İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri , ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'' , Cilt NO:5,Sayı No: 9
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Özgür Uğur ARIKAN Sosyal Pazarlama Kavramı Ve Sosyal Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Kampanyaları Uygulamaları, ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'', Cilt No: 5, Sayı No: 8
Öğr. Gör. DUYGU MERVE BULUT Fehime Yeşim GÜRANİ A Study of Shigeru Ban’s Environmentally Sensitive Architectural Design Approach
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Yağmur AYDIN Tüketici Araştırmalarında Yeni Bir Alan Olarak Nöropazarlama, ''Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi'', Yıl: 5, Sayı: 9
Prof. Dr. YUSUF ZEREN Nükleer Enerji Gerekli mi? AKİB Dergisi , Sayı : 8 , Sayfa No : 25-30
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Türkiye’de Sigorta Sahipliğinin Hanehalklarının Sağlık Harcamalarına Olan Etkisi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında bir Uygulama
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL Basim Hamdullah NEJAT İnsan kaynakları yönetiminin bağlamsal (contextual) modele göre stratejikleşmesi ve kalite anlayışının aktörler arası ilişkilere etkisi
Öğr. Gör. ERTAN CEM GÜL İnsan Kaynakları Yönetiminin Bağlamsal Modele Göre Stratejikleşmesi ve Kalite Aanlayışının Aktörlerarası İlişkilere Etkisi
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU FATMA ELİF KILINÇ,Ferdane Karayel,MERVE KOYUNCU Türk ve Suriyeli Çocukların Göç Kavramına İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi, Yıl 2018, Cilt 18, Sayı , 37 - 54, 26.10.2018,Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli, Ayşe Şahin Tüketicilerin Akıllı Telefon Uygulamalarını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Tutumuna ve Niyetine Etkisi. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 178–197.
Arş. Gör. HATİCE MERVE ÇETİN HATİCE MERVE ANNAGÜR ,MEHMET ÇAKIROĞLU Tarsus-Pozantı Otoyolu Kaçış Rampalarında Kullanılan Agregaların Geoteknik Özellikleri