• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2019 | Uluslararası Bildiri

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU HİROKİ WAKAMATSU CONSIDERING SYRIAN REFUGEE PROBLEMS IN TURKEY: ANTHROPOLICAL APPROACH ON CASE IN MERSIN, TARAS SEVÇENKO 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER
Doç. Dr. METİN OCAK Dr. Öğr. Üyesi Metin OCAK , Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜLER DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLERİN ENTELEKTÜEL DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTLERİN KARLILIK PERFORMANSI İLİŞKİDE YENİLİKÇİLİĞİN ARACILIK ROLÜ VE YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI NASIL ETKİLER ? İŞE TUTULMANIN ARACILIK ROLÜ, USBIK 2019 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Çağdaş Mobilya Tasarımı Form Arayışında Philippe Starck Örneği , ''2.Uluslararası Mersin Sempozyumu 23-25 Mayıs/Mersin''
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Considering Syrian Refugee Problems in Turkey: Anthropological Approach on Case in Mersin. TARAS SHEVCHENKO 2ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA YENİ BİR KAVRAM: INFLUENCER (FENOMEN, ETKİLİ) PAZARLAMA,'' 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi''
Arş. Gör. GÜLÇİN ÜNLÜ Estetik Kavramının Modernizm ve Postmodernizm Özelinde İncelenmesi, ''3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi''
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV Gediz URAK Mersin İli Mut İlçesi’nin Koruma Planlamasında Üretim Mirası Bulgurhanelerin Değerlendirilmesi , ''6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi'' (Multicongress Gaziantep), Gaziantep
Prof. Dr. MEHMET SALİH KIRKGÖZ V. GÜMÜŞ , O. ŞİMŞEK Hesaplama ağının ve iterasyon sayısının sayısal model sonuçları üzerine etkisinin belirlenmesi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 08-10 Mart 2019, Şanlıurfa.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT İş Güvencesizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, Osmaniye, Sayfa Sayısı : 640-655
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Hakan TURGUT , İbrahim Sani MERT İş Arkadaşlarından ve Yönetimden Duyulan Tatminin Normatif Bağlılığa Etkisi: Kişilik Özelliklerinden Uyumluluğun Aracılık Rolü, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, Osmaniye, Sayfa Sayısı : 541-554.
Öğr. Gör. MELTEM AKYÜREK 1. AKDENİZ ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MANAV MERSİN İLİ MUT İLÇESİ ZEHRA-ALİ MANAV EVİ KORUMA SORUNLARI
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ ALLAHVERDİ Ahmet ŞAHAN, Mustafa Yakup ÖZDEMİR Mühendislik ve Temel Bilim Projelerinde Arduino Kullanımı, International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, p. 70-74, July 5-7, 2019, Urgup, Nevşehir, Turkey
Doç. Dr. METİN OCAK Basim Hamdullah NEJAT LİDERLERİN ENTELEKTÜEL TEŞVİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN RİSK ALMA DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Al Farabi 5. Sosyal Bilimler Kongresi Konferans Kitabı, 221-228
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Eda PARLAK , Betül ATALAY , Besime Ahu KAYNAK Temporomandibular disfonksiyonlu kadınlarda vücut kompozisyonu ölçümlerinin değerlendirilmesi (Sözel Sunum). 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10-12 Ekim 2019, Ankara
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Behire SANCAK , Demet AKTAŞ Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Prevalansı (Sözel Sunum). 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 3-6 Ekim 2019, Konya.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Figen DAĞ , Besime Ahu KAYNAK , Özlem Bölgen ÇİMEN Temporomandibular eklem disfonksiyonlu bireylerde kas kuvveti, vücut kompozisyonu, yorgunluk, depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi: Pilot çalışma (Sözel Sunum). Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2019, İstanbul.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Demet AKTAŞ Menstrual cycle does not affect the mechanical properties of muscle and tendon (Sözel Sunum). 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi. 23-26 Ekim 2019, Antalya.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Besime Ahu KAYNAR, Nezahat Özgül ÜNLÜER Üniversite Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Prevalansının Araştırılması (Sözel Sunum). GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongre ve Fuarı, 25-27 Ekim 2019, İstanbul.
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Figen DAĞ , Özlem Bölgen ÇİMEN Sağlıklı Genç Kadınlarda Genel Kas Kuvveti İle Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 13-16 Kasım 2019, Antalya
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI, 7. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 879-887.
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Corporate Logıstics Fırms' Approach to Logistics Social Responsibility, V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019) ​ ISBN: 978-605-7758-52-1,Adana, sayfa no:72-73
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Yılmaz AKGÜNDÜZ Otel İşletmelerinde liderlik ile ilgili Yapılan Alan Araştırmaları: Science Direct Veri Tabanı İncelenmesi, 3. Internatıonal Mersin Symposium Mersin 331-342
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Yılmaz AKGÜNDÜZ Örgütsel İntikam ile İlgili Yayınlanmış Ulusal Makalelerin İncelenmesi 3.International Mersin Symposium 343-350
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Yılmaz AKGÜNDÜZ , Ezgi GÜNEŞ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Aşçılığa Bakışlarının Metafor Analizi ile Belirlenmesi 4. Internatıonal Social Research and Behavioral Sciences Antalya 120-127
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ "Pazarlama Estetiği Üzerine Kavramsal Bir Çalışma" V. International Congress on Social and Education Sciences , 13-15 Aralık 2019
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, ÇAĞLA ÖZBEK, MURAT KALENDER Some Quality Parameters of Buffalo Milk and Dairy Products Produced in Cukurova Region, FIFTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS ON NATURALSCIENCES, HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING (MENSEC V), BUDAPEST, HUNGARY
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Eda PARLAK, Betül GÜLŞEN ATALAY :Temporomandibular disfonksiyonlu kadınlarda vücut kompozisyonu ölçümlerinin değerlendirilmesi2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi , 2019
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY, Coşkun BEYAZ Diyet Polikliğine Başvuru Yapan Gestasyonel Diyabetli Gebe Kadınlarda Vitamin D Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, 55. Ulusal Diyabet, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi , 2019
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Eda PARLAK, Betül GÜLŞEN ATALAY Parenteral beslenme desteği alan malnütrisyonlu hastaların klinik sonuçlarının geriye-dönük olarak değerlendirilmesi, 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ , 2019
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR, YEŞİM NASİP KALYON Interaction Between Human Resources Competencies and Organization Culture. III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences, 1, 65-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6029436)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİ (DUYGUSAL SAĞIRLIK) DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ. USBIK 2019 NEVŞEHİRSOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4879483)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ. ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ18-20 Ocak 2019, 104-104. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4879242)
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU,EMİNE YILMAZ BOLAT Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlilikleri,30.ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ ”UYUM” ,ADANA,135
Öğr. Gör. MERVE KOYUNCU MERVE KOYUNCU,EMİNE YILMAZ BOLAT Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri,6.uluslararası avrasya eğitim araştırmaları kongresi EJER,ANKARA
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Remziye CİCİ , ESRA ANUŞ TOPDEMİR, AYSEL DOĞAN Emotional Freedom Technique in Postoperative Pain Management/ 03.10.2019 -06.10.2019 ) , Yayın Yeri:3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2019
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Örgütlerde Ödüllendirmenin Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkisi: Çalışanların İşe Tutulmalarının Aracılık Rolü. V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 459 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Hamdullah Nejat BASIM Liderlerin Entelektüel Teşvik Davranışlarının Çalışanların Risk Alma Davranışı ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Uluslararası Al Farabi 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 221-228.
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P., Çelik K., Garip G., Yardımcı A., Pamuk Ş., Baka M. A Risk Factor for Autism: Maternal Exposure to Triphenyl Phosphite. Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Poster Sunumu, Belgrad-Sırbistan
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Garip G., Durmaz B., Yardımcı A., Pamuk Ş., Sözmen E., Baka M. Effects of prenatal stress prior to early life seizures on progenitor/stem cells, angiogenesis and object recognition. Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Poster Sunumu, Belgrad-Sırbistan