• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2020 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nilay ŞAHAN, Öznur TUNCA YILMAZ Üst ve Alt Ekstremite Kas-İskelet Sistemi Yaralanmalarında Hareket Korkusu, Psikolojik Faktörler ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. doi: 10.5336/sportsci.2019-71325
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Utku GÜĞERÇİN Erteleme Davranışının Öncülleri Olarak Dış Kontrol Odaklılık ve Rol Çatışması: Ampirik Bir Çalışma, Business & Management Studies: An International Journal, Vol.8 Issue:1, 2020, 711-730
Öğr. Gör. UĞURCAN METİN Ceylin ŞANLI Mersin Marina AVM'de Bulunan Çölyak Hastalarına Yönelik Sunulan Yiyecek Hizmetlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Is Trade Openness Impact on Health Level Rising? Evidence From Panel Data Across Upper-Middle Income Countries
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Kemal Eroğluer “Entelektüel Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı:2, pp. 1585-1604.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN KRİZ YÖNETİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Ekim 2020 Cilt: 5 Sayı: 2
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:19 Sayı:39 Güz:2020/3 s.1007-1021.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT Örgütsel Atalet Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT “Psikolojik Sermaye ile Öznel Kariyer Başarısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Destek Algısının Aracılık Rolü”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 3, pp. 853-876. (ISSN: 1300-4646) .(DOI:10.16951/atauniiibd.687592).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kemal EROĞLUER , Kenan ORÇANLI “The Mediating Effect of Subjective Career Success in the Impact of Perceived Organizational Support on the Intention to Remain”, Open Journal of Business and Management, 8(5), 2205-2225. (ISSN Print: 2329-3284; ISSN Online 2329-3292). (DOI: 10.4236/ojbm.2020.85135).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Hasan BOZTOPRAK , Kenan ORÇANLI “Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, pp. 2655-2668. (ISSN: 1309-0712). (DOI: 10.20491/isarder.2020.999).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Aysun DÖNDAŞ BAĞIŞLAYICI “Bankacılık Sektöründe Rekabet Stratejileri”, Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, pp. 103-113. (ISSN 2717-851X).
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Algısının Belirlenmesi ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, pp. 88-108. https://doi.org/10.29131/uiibd.836277. (ISSN 2149-5823; e-ISSN 2149-5823).
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: "Good Bye Lenin " Filminin Gramsci'nin Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi, Intermedia International e-journal, 7(12), 183-190
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarinin Sanal Alişveriş Sepetini Terk Etmelerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 29 (3) , 70-90 . DOI: 10.35379/cusosbil.626470
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK NURAY GÜZELER, HÜSEYİN MERT, ÇAĞLA ÖZBEK The Effects of Microbial Transglutaminase (MTG) Enzyme on Sensory Properties of Hatay Cheese,
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli Consumers perceptions of visual product aesthetics based on fashion innovativeness and fashion leadership levels A research study in Mersin. Journal of Global Business Insights, 5(1), 73–86.
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,İBRAHİM YİĞİTOĞLU Measurement of the Radioactivity of Tc-99m Radiopharmaceuticals. 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015), 14-19 Ekim, Antalya-Türkiye.
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,BETÜL ÇETİN,İBRAHİM YİĞİTOĞLU Measurement of Radiation Dose Emitted by 𝟒 × 𝟒 cm2 and 𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 cm2 Aperture of Linear Accelerator1 32 (2020) 15-20 Journal of New Theory http://www.newtheory.org Open Access
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Sena Tekeli, Aslıhan Yavuzalp Marangoz Tüketicilerin Bireysel Kültürel Değerlerinin Marka Kişiliği Algısı Üzerindeki Etkisi Alışveriş Merkezi Üzerine Bir Araştırma,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 229–243
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Hayriye ÖZKAN Örgütsel Bağlılığın tükenmişliğe etkisi iş tatmininin aracılık rolü Mersin ili kamu hastaneleri hemşirelerine yönelik bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 180-194.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Fikri KATER Mersin Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Örgütsel Performansa Etkisi ve Örgütsel Öğrenme İkliminin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(12), 170-198.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 51-60. DOI: 10.29131/uiibd.736413
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Büşra DÖYAN, Özgür Uğur ARIKAN Havayolu İşletmelerindeki Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin, Çalışanların İş Performansına Etkisi, Yenilikçiliğin Aracılık Rolü. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 78-99.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN The Role of Occupational Health and Safety in the Relationship between Psychological Empowerment and Career Satisfaction, Journal of Business Research-Turk, 12 (3), 2864-2878.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Kriz yönetimi: Bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 106-120.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:19 Sayı:39 Güz:2020/3 s.1007-1021 DOI: https://doi.org/10.46928/iticusbe.768433
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Kurumların Örgüt İçi Etkileşimleri Üzerine Etkisinde Stratejik Değişim Becerilerinin Aracılık Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3598-3623. (Yayın No: 6721953)
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Human Resources Competencıes And The Medıatıon Role Of The Organızatıonal Clımate. Busıness Management Studıes:An Internatıonal Journal, 8(4), 993-1014., Doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1612 (Yayın No: 6721936)
Dr. Öğr. Üyesi OMID SHARIFI Omid Sharifi Face Anti-Spoofing Scheme Using Handcraft Based and Deep Learning Methods, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(4), ss. 1103-1110, Aralık 2020
Dr. Öğr. Üyesi OMID SHARIFI Omid Sharifi Face Anti-Spoofing Scheme Using Handcraft Based and Deep Learning Methods, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 35(4), ss. 1103-1110, Aralık 2020
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Fatma KARASU COVID -19 Hastası ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu/ Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 2020;;13 (Özel Sayı):53-58
Doç. Dr. METİN OCAK Hayriye ŞENKAL, Metin OCAK Uluslarası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 5-22., Doi: 10.29131/uiibd.686493.
Doç. Dr. METİN OCAK Ünal, Sema Zeyni, Ocak, Metin Türkiye’de 2003-2018 Yılları Arasında Tüketici Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 1-18.
Doç. Dr. METİN OCAK Özçelikçi, Nazan, Ocak, Metin Otantik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi: Görgül BirAraştırma, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(4), 279-290.
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ SEDA TURNACIGİL, ECEM ÖZHAN, TOPRAK FERDİ KARAKUŞ TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İLE PAY GETİRİLERİ ARASINDA EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ: ANHYT VE AVISA ÖRNEĞİ