• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

ABİS

2020 | Ulusal Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Murat GÖRMEN “Yetkinlik Geliştirmenin Kariyer Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracılık Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 55, pp. 35-76. (ISSN: 1301-3688)
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ümmü DEMİR “İş Modeli Yenileme Süreci ile Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Kavramsal Bir İnceleme”, İşletme, Cilt: 1, Sayı:1, pp. 13-27.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ahmet Özgür AYDIN “Stratejik Yönetim Anlayışında Yenilik ve Yenilik Yönetiminin Örgütler için Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Etkisine Yönelik Değerlendirme”, Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, sayı: 3, pp. 86-106.
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR “Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi: Boylamsal Bir Araştırma”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, pp. 19-40.
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Serap ÇABUK YEŞİL ÜRÜNLERDE ALGILANAN TÜKETİM DEĞERLERİNİN TÜKETİCİ SEÇİM DAVRANIŞINA ETKİSİ, Volume 29, Issue 3, sayfa: 254 - 266
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Sena TEKELİ TÜKETİCİLERİN BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22 - Sayı 2, 2020.
Arş. Gör. SELİN SARAÇ Melik KOYUNCU The Effect of Weather Conditions and Some Demographic Data on the Confirmed COVID-19 Cases: Analysis for 12 Statistical Regions of Turkey, Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 35(4), pp. 883-890, December 2020
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Konumlandırmada "Görsel Çekiç": Doritos'un "Logo Yok" Kampanyasının Marka Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 529-554
Arş. Gör. SELİN SARAÇ GÜLERYÜZ Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU The Effect of Weather Conditions and Some Demographic Data on the Confirmed COVID-19 Cases: Analysis for 12 Statistical Regions of Turkey, Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 35(4), pp. 883-890, DOI: 10.21605/cukurovaummfd.867483
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, MENDANE SAKA Tip 2 Diyabetli Bireylerde Serum D Vitamini, Kalsiyum ve Magnezyum Düzeylerinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Belirlenmesi, 48, 3, 8-17.
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY Akciğer Hastalıkları ve Magnezyum. Mercanlıgil SM, editör. Sağlıkta, Hastalıklarda ve Özel Durumlarda Magnezyum. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.35-9.
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Berna Şeker Yılmaz, Betül GÜLŞEN ATALAY Obez çocuklarda D vitamini düzeyleri: İnsülin düzeyi ve dislipidemi ile ilişkisinin değerlendirilmesi, 6,42,620-626,2020
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan, F. & Ören, B. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu : Adana İli Örneği . Aydın Sağlık Dergisi , 6 (3) , 298-313
Prof. Dr. ADNAN MAZMANOĞLU Adnan Mazmanoğlu Betimsel İstatistiğin Yeni Boyutları: Çok Boyutlu Çözümleme ve İstatistik Mühendisliği, 2020, Cilt 7, Sayı 12, 140 - 169