• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2019 | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Zeynep KURT Franchising Uygulamasının Başarısını Etkileyen Faktörler: Mersin İlinde Bir Araştırma, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 6, Sayı 11, s. 25 – 50.%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU HİROKİ WAKAMATSU CONSIDERING SYRIAN REFUGEE PROBLEMS IN TURKEY: ANTHROPOLICAL APPROACH ON CASE IN MERSIN, TARAS SEVÇENKO 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER%
Doç. Dr. HİROKİ VAKAMATSU Considering Syrian Refugee Problems in Turkey: Anthropological Approach on Case in Mersin. TARAS SHEVCHENKO 2ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ ''Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019'' , Yayınevi Ivpe , Yayın Yeri : Cetinje-KARADAĞ , Sayfa No:623-642%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Abdullah ÇALIŞKAN “Aşırı İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracılık Rolü, Sağlık Kurumu Çalışanları Örneği”, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 31, pp. 381-431. (ISSN: 1308-9196) (DOI Numarası: https://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.517715)%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İbrahim Sani MERT , Kemal EROĞLUER “Gayri Resmi İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, pp. 1-27.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT İş Güvencesizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, Osmaniye, Sayfa Sayısı : 640-655%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Hakan TURGUT , İbrahim Sani MERT İş Arkadaşlarından ve Yönetimden Duyulan Tatminin Normatif Bağlılığa Etkisi: Kişilik Özelliklerinden Uyumluluğun Aracılık Rolü, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02-04 Mayıs, Osmaniye, Sayfa Sayısı : 541-554.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR Yenilikçi Davranışın İnovasyona Etkisi: Lojistik Firmaları Üzerinde Bir Araştırma, 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Niğde, Sayfa Sayısı : 343 - 348%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ayşe TÜRK Lojistik Sektöründe Sistem Yaklaşımı ve Süreç Kalitesinin Performansa Etkisi Üzerine Bir Araştırma, 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Niğde, Sayfa Sayısı : 591 - 595%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI, Zafer Mehmet FIRAT “İş Güvensizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(), 1-1.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI BEKMEZCİ, M. ve ORÇANLI, K. (2019). “Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi”, İçinde DEMİRCİ, A. ve MANAVGAT, G. (Eds). Sağlık Kurumları Yönetimi, Gazi, Ankara, pp. 153-171 (ISBN: 978-605-7805-56-0).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT İş Güvensizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(), 1-1.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR AKSUNGUR, M. ve BEKMEZCİ, M. (2019). “Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi: Boyutsal Bir Araştırma”, 2. Liderlik Akademisi, 3-5 Ekim 2019, Silifke, p. 10%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammed SAYGIN “Toros Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 2. Liderlik Akademisi, p. 32.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammed SAYGIN BEKMEZCİ, M. ve SAYGIN, M. (2019). “Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi”, 2. Liderlik Akademisi, 3-5 Ekim 2019, Silifke, p. 28%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Zafer Mehmet FIRAT , Kenan ORÇANLI “Örgüt Temelli Özsaygının Kendi Kendini İstihdam Etmeye Etkisi: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama”. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 01-02 Kasım 2019, Burdur, pp. 960-972%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Zafer Mehmet FIRAT, Kenan ORÇANLI “Kendi Kendini İstihdam Etme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ile Örgüt Temelli Özsaygının Kendi Kendini İstihdam Etmeye Etkisi”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, pp. 6-24.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Muhammet SAYGIN “Mersin İlinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Karşılaştırması”, Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 108-123.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Tayfun AKKAYA “Pazarlama Performansı ile Lojistik Performansının İşletme Performansına Etkisi”. ULUK2019 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 28-29 Kasım 2019, Gaziantep, pp. 130-132.http://ulk.ist/kutuphane/kitap/ULUK2019/]%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA YENİ BİR KAVRAM: INFLUENCER (FENOMEN, ETKİLİ) PAZARLAMA,'' 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi''%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ "Pazarlama Estetiği Üzerine Kavramsal Bir Çalışma" V. International Congress on Social and Education Sciences , 13-15 Aralık 2019%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, (Sağlık Hizmetleri Yönetimi kitabı içinde), Gazi Kitabevi, 978-605-7805-56-0, Eylül 2019. 131-152.%
Dr. Öğr. Üyesi MURAT KÖYLÜ Mustafa Kemal Atatürk`ün Ulus Devleti, Egemenlik ve Bağımsızlık Anlayışına Fransız İhtilali Fikir Akımlarının Etkisi, 5 (1) 2019, 112-130%
Doç. Dr. METİN OCAK Dr. Öğr. Üyesi Metin OCAK , Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜLER DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLERİN ENTELEKTÜEL DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTLERİN KARLILIK PERFORMANSI İLİŞKİDE YENİLİKÇİLİĞİN ARACILIK ROLÜ VE YÖNLENDİRİCİ LİDERLİK ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI NASIL ETKİLER ? İŞE TUTULMANIN ARACILIK ROLÜ, USBIK 2019 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ%
Doç. Dr. METİN OCAK Basim Hamdullah NEJAT LİDERLERİN ENTELEKTÜEL TEŞVİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN RİSK ALMA DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Al Farabi 5. Sosyal Bilimler Kongresi Konferans Kitabı, 221-228%
Doç. Dr. METİN OCAK LİDERLERİN KARİZMATİK DAVRANIŞLARI ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSINI NASIL ETKİLER? ÇALIŞANLARIN İŞE TUTULMA DÜZEYLERİNİN ARACILIK ROLÜ , 1,5, 23-38%
Doç. Dr. METİN OCAK Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ HOW DO INTERNAL MARKETING ACTIVITIES AFFECT ORGANIZATIONAL COMMITMENT? THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION/24, 115-130%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Örgütlerde Ödüllendirmenin Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkisi: Çalışanların İşe Tutulmalarının Aracılık Rolü. V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 459 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Hamdullah Nejat BASIM Liderlerin Entelektüel Teşvik Davranışlarının Çalışanların Risk Alma Davranışı ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Uluslararası Al Farabi 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 221-228.%
Doç. Dr. METİN OCAK Güler Murat, Ocak Metin, Basım Hamdullah Nejat Temel Benlik Değerlendirmesinin İşe Tutulma Üzerindeki Etkisinde Başa Çıkma ve İşi Biçimlendirmenin Aracılık Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 951-959.%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMANINDA DİKEY HAKKANİYET: TÜRKİYE’DE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK ÖDEMELERİ İÇİN KONSANTRASYON VE LORENZ EĞRİLERİ ANALİZİ (2002-2016)%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P., Çelik K., Garip G., Yardımcı A., Pamuk Ş., Baka M. A Risk Factor for Autism: Maternal Exposure to Triphenyl Phosphite. Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Poster Sunumu, Belgrad-Sırbistan%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Garip G., Durmaz B., Yardımcı A., Pamuk Ş., Sözmen E., Baka M. Effects of prenatal stress prior to early life seizures on progenitor/stem cells, angiogenesis and object recognition. Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Regional Meeting, Poster Sunumu, Belgrad-Sırbistan%