• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2019 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan. F. Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları” Enfeksiyon Hastalıkları Kitabı. Akademisyen Kitapevi. S.113-118%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Yanık D., Özcanarslan F Riskli gebelerde algılanan sosyal destek ile stresle başetme düzeyleri arasındaki ilişki” Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 2(3): 96-104%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN Sağlık sektörü çalışanlarında tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetine etkisi:Kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü , ''Business and Economics Research Journal'' , Cilt No:10 , Sayı No:2 , Sayfa No: 469-481 %
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Mustafa BEKMEZCİ “Aşırı İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracılık Rolü, Sağlık Kurumu Çalışanları Örneği”, Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 31, pp. 381-431. (ISSN: 1308-9196) (DOI Numarası: https://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.517715)%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Sağlık Kurumları Yönetimi / Sağlık Kurumlarında Değişim Yönetimi, Gazi Kitabevi, s. 307-318.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Sedef URTEKİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARIN BİREYLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ, ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İLE ÇATIŞMANIN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE MERSİN İLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİNE VE MUHASEBE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Nisan 2019 Cilt:4 Sayı:1%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN İrfan AKKOÇ , Ömer TURUNÇ YENİLİKÇİ DAVRANIŞ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 94-111. DOI: 10.29131/uiibd.562196%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , İbrahim Sani MERT Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, Toros Ünv. İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 10, Haziran 2019,%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ , İrfan AKKOÇ Girişimci Davranış: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN DEĞİŞİME DİRENÇ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI; RESISTANCE TO CHANGE: A STUDY OF SCALE ADAPTATION%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye PEKKAN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI, 7. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 879-887.%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Hakan ATALAY , Simge AKYEL , Suat Özer ÖNER Hastanede Yatan ve Beslenme Destek Ekibine Danışılan Hastalarda Malnütrisyon Durumu ve Hedeflenen Beslenme Desteği Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg 2019;47(1):24-32%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Hasan Hakan ATALAY Cardiac Surgery Clinical Outcomes in Patients 70 years and above. JPMA,2019;691677-1681. doi: 10.5455/JPMA.301659.%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Hasan Hakan ATALAY Koroner by-pass cerrahisi geçiren yaşlı hastalarda malnütrisyon ve günlük aktivite skorunun klinik sonuçlara etkisi. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 16 (2019);1-12%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Eda PARLAK, Betül GÜLŞEN ATALAY :Temporomandibular disfonksiyonlu kadınlarda vücut kompozisyonu ölçümlerinin değerlendirilmesi2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi , 2019%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY, Coşkun BEYAZ Diyet Polikliğine Başvuru Yapan Gestasyonel Diyabetli Gebe Kadınlarda Vitamin D Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, 55. Ulusal Diyabet, Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi , 2019%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Eda PARLAK, Betül GÜLŞEN ATALAY Parenteral beslenme desteği alan malnütrisyonlu hastaların klinik sonuçlarının geriye-dönük olarak değerlendirilmesi, 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ , 2019%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Alp ÇETİN Mechanical properties and morphologic features of intrinsic foot muscles and plantar fascia in individuals with hallux valgus , '' Acta Orthop Traumatol Turc'' %
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Ömer ÖZKAN , Levend KARAÇOBAN , Gürhan DÖNMEZ , Alp ÇETİN , Feza KORKUSUZ Profesyonel Futbolcularda Alt Ekstremite Kas ve Tendon Sertliğinin Shear-Wave Elastografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi , ''17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 22-24 Mart 2019, Antalya.'' Bildiri Kitapçığı Sayfa No=111.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezehat Özgül ÜNLÜER Diz Çevresi Tendon ve Kas Sertliği ile Tek Ayak Üzeri Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma.. , ''7.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara''%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Alp ÇETİN An Investigation of the relationship between plantar pressure distribution and the morphologic and mechanic properties of the intrinsic foot muscles and plantar fascia, Gait and Posture 72 (6)%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Plantar Basınç Dağılımının İncelenmesi. Bezmialem Science, 2019, DOI: 10.14235/bas.2019.3076%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Asemptomatik Hafif Halluks Valguslu Bireylerde Ayak Basınç Dağılımının İncelenmesi. Bezmialem Science, 2019, DOI: 10.14235/bas.2019.2906.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN An investigation of the sex-related differences in the stiffness of the Achilles tendon and gastrocnemius muscle: Inter-observer reliability and inter-day repeatability and the effect of ankle joint motion, The Foot (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.09.003%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Ömer ÖZKAN , Levend KARAÇOBAN , Gürhan DÖNMEZ , Alp ÇETİN , Feza KORKUSUZ Knee muscle and tendon stiffness in professional soccer players: a shear-wave elastography study. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2019, doi: 10.23736/S0022-4707.19.09938-9%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Investigation of Foot Pressure Distribution in Asymptomatic İndividuals with Mild Hallux Valgus. Bezmialem Science, 7 (4): 276-280%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Eda PARLAK , Betül ATALAY , Besime Ahu KAYNAK Temporomandibular disfonksiyonlu kadınlarda vücut kompozisyonu ölçümlerinin değerlendirilmesi (Sözel Sunum). 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10-12 Ekim 2019, Ankara%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Behire SANCAK , Demet AKTAŞ Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Prevalansı (Sözel Sunum). 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 3-6 Ekim 2019, Konya.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Figen DAĞ , Besime Ahu KAYNAK , Özlem Bölgen ÇİMEN Temporomandibular eklem disfonksiyonlu bireylerde kas kuvveti, vücut kompozisyonu, yorgunluk, depresyon ve yaşam kalitesinin incelenmesi: Pilot çalışma (Sözel Sunum). Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2019, İstanbul.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Demet AKTAŞ Menstrual cycle does not affect the mechanical properties of muscle and tendon (Sözel Sunum). 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi. 23-26 Ekim 2019, Antalya.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Besime Ahu KAYNAR, Nezahat Özgül ÜNLÜER Üniversite Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Prevalansının Araştırılması (Sözel Sunum). GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongre ve Fuarı, 25-27 Ekim 2019, İstanbul.%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezahat Özgül ÜNLÜER Kas ve Tendon Sertliği ile Kas Kuvveti ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. DOI: 10.5336/sportsci.2019-70545%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Figen DAĞ , Özlem Bölgen ÇİMEN Sağlıklı Genç Kadınlarda Genel Kas Kuvveti İle Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 13-16 Kasım 2019, Antalya%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN Kas ve tendon sertliği ölçümünde MyotonPRO güvenilir midir? (Sözel Sunum). X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Gaziantep%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezahat Özgül ÜNLÜER, Alp ÇETİN Thickness, cross-sectional area, and stiffness of intrinsic foot muscles affect performance in single-leg stance balance tests in healthy sedentary young females,Journal of Biomechanics (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2019.109530%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Besime Ahu KAYNAK , Nezehat Özgül ÜNLÜER , Yaşar Yıldız ERDOĞANOĞLU Üniversite Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Prevalansının Araştırılması. H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019:6(3);287-298. doi: 10.21020/husbfd.594937%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nezehat Özgül ÜNLÜER EFFECTS OF ANTHROPOMETRIC FACTORS, AGE, GENDER, AND FOOT POSTURE ON SINGLE LEG BALANCE PERFORMANCE IN ASYMPTOMATIC SUBJECTS". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 30 (2019 ): 154-160%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Nazife AKAN ''The effects of participating in nursing student congress and other motivation sources on occupational motivation states of Nursing students:Toros University example'' , Pakistan Journal of Medical Sciences , Cilt No : 35 , Sayı No : 1 , Sayfa : 271-276%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Demet AKTAŞ The relationship between levels of Alexithymia and communication skills of nursing students , ''Pakistan Journal of Medical Sciences Dergisi'' , Cilt No:35 , Sayı No: 2 , Sayfa No: 489-494%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR GÖZÜKARA MEHMET YAVUZ, SANÇAR BEHİRE Mersin Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin İnfluenza Aşısı ile İlgili Düşünceleri ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi, Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 24(4), 343-352.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, CANBULAT ŞAHİNDE İlk Yardım Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Kalp Masajı Uygulama Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019;8(3), 256-267.%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Behire SANÇAR The relationship between levels of Alexithymia and communication skills of nursing students , ''Pakistan Journal of Medical Sciences'' , Cilt No : 35 , Sayı No: 2 , Sayfa No: 489-494%
Dr. Öğr. Üyesi DEMET AKTAŞ Füsun TERZİOĞLU , Nurcan ERTUĞ , Handan BOZTEPE Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin(DAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması (Interdisciplinary Education Perception Scale: Validity and Reliability Studies) , ''HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ'' , Cilt No:16 , Sayı No: 1 , Sayfa No: 28-33%
Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE AKAN Behire SANCAR ''The effects of participating in nursing student congress and other motivation sources on occupational motivation states of Nursing students: Toros University example'' , Pakistan Journal of Medical Sciences , Cilt No : 35 , Sayı No : 1 , Sayfa No : 271-276%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Yönetici,Motivasyon ve İkna , ''TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi'' , Cilt No:11, Sayı No:41 , Sayfa No:391-403%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS' LEVELS OF ALEXITYMIA AND COMMUNICATION SKILLS , ''International Journal of Eurasia Social Science'' , Cilt No:10 , Sayı No:35 , Sayfa No: 203-225%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU YÖNETİCİ, MOTİVASYON ve İKNA. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 11(41), 391-403., Doi: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 (Yayın No: 4937350)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR, YEŞİM NASİP KALYON Interaction Between Human Resources Competencies and Organization Culture. III. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences, 1, 65-66. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6029436)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİ (DUYGUSAL SAĞIRLIK) DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ. USBIK 2019 NEVŞEHİRSOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4879483)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ. ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ18-20 Ocak 2019, 104-104. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4879242)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Kamu Yönetiminde Seçme Yazılar ; Editör:Özlem Taner Köroğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 161, ISBN:978-605-344-899-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4879794)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Türkiye’de Kamu İstihdam Sisteminde Dönüşüm, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 201, ISBN:978-605-344-890-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4879642)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT FINANCE AND EDUCATION, Bölüm adı:(GLOBAL APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION) , IJOPEC Publication, Editör:İsmail Şiriner, Marcel Me?iar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-1- 912503-67-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4880090)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Kamu Yönetiminde Seçme Yazılar, Bölüm adı:(BİR KAMU HİZMETİ OLARAK SAĞLIKHİZMETLERİNDE ETİK), Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-605-344-899-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4879815)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT FINANCE AND EDUCATION, Bölüm adı:(ENTREPRENEURIAL STATE APPROACH AND GLOBAL EMPLOYMENT POLICIES), IJOPEC Publication, Editör:İsmail Şiriner, Marcel Me?iar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 11, ISBN:978-1-912503-67-4, İngilizce(Bilimsel Kitap)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU Kamu Yönetiminde Seçme Yazılar, Bölüm adı:(BİR KAMU HİZMETİ OLARAK SAĞLIKHİZMETLERİNDE İLETİŞİM YÖNETİMİ) Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-605-344-899-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4879892)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION STUDENTS’xx LEVELS OF ALEXITYMIAAND COMMUNICATION SKILLS. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 203-225. (Kontrol No: 4954022)%
Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN Sağlık sektörü çalışanlarında tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetine etkisi:Kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü , ''Business and Economics Research Journal'' , Cilt No:10 , Sayı No:2 , Sayfa No: 469-481 %
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Remziye CİCİ , ESRA ANUŞ TOPDEMİR, AYSEL DOĞAN Emotional Freedom Technique in Postoperative Pain Management/ 03.10.2019 -06.10.2019 ) , Yayın Yeri:3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ , 2019%