• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2020 | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Utku GÜĞERÇİN Erteleme Davranışının Öncülleri Olarak Dış Kontrol Odaklılık ve Rol Çatışması: Ampirik Bir Çalışma, Business & Management Studies: An International Journal, Vol.8 Issue:1, 2020, 711-730%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Murat GÖRMEN “Yetkinlik Geliştirmenin Kariyer Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracılık Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 55, pp. 35-76. (ISSN: 1301-3688)%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ümmü DEMİR “İş Modeli Yenileme Süreci ile Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Kavramsal Bir İnceleme”, İşletme, Cilt: 1, Sayı:1, pp. 13-27.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ahmet Özgür AYDIN “Stratejik Yönetim Anlayışında Yenilik ve Yenilik Yönetiminin Örgütler için Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Etkisine Yönelik Değerlendirme”, Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, sayı: 3, pp. 86-106.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Mert AKSUNGUR “Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi: Boylamsal Bir Araştırma”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, pp. 19-40.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Kemal Eroğluer “Entelektüel Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı:2, pp. 1585-1604.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT Örgütsel Atalet Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Zafer Mehmet FIRAT “Psikolojik Sermaye ile Öznel Kariyer Başarısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Destek Algısının Aracılık Rolü”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 3, pp. 853-876. (ISSN: 1300-4646) .(DOI:10.16951/atauniiibd.687592).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kemal EROĞLUER , Kenan ORÇANLI “The Mediating Effect of Subjective Career Success in the Impact of Perceived Organizational Support on the Intention to Remain”, Open Journal of Business and Management, 8(5), 2205-2225. (ISSN Print: 2329-3284; ISSN Online 2329-3292). (DOI: 10.4236/ojbm.2020.85135).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Hasan BOZTOPRAK , Kenan ORÇANLI “Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, pp. 2655-2668. (ISSN: 1309-0712). (DOI: 10.20491/isarder.2020.999).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Aysun DÖNDAŞ BAĞIŞLAYICI “Bankacılık Sektöründe Rekabet Stratejileri”, Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, pp. 103-113. (ISSN 2717-851X).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Algısının Belirlenmesi ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, pp. 88-108. https://doi.org/10.29131/uiibd.836277. (ISSN 2149-5823; e-ISSN 2149-5823).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “T2 İstatistiğine Dayalı Yeni Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli ve NATO Üyesi Ülkeleri Uygulama Örneği”, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9-10 Nisan 2020, Mersin, Türkiye, pp. 199-203.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Erdem AK “Kırsal Kalkınmanın Bölgesel Kalkınmaya Katkısı”, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9-10 Nisan 2020, Mersin, Türkiye, pp. 1-7.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Hakan EYGÜ “Öznel İş Yükü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 06-08 Kasım 2020, p. 1709-1724, Antalya, Türkiye, Online.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ “Stratejik Lojistikte İnsan Kaynakları Yönetimi”, İçinde Korhan Arun ve Suat Begeç (Ed.). Stratejik Lojistik Yönetimi. Nobel, Ankara, pp. 181-229. (ISBN: 978-625-406-326-8; e- ISBN: 978-625-406-327-5).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Balanced Scorecard (Dengeli Ölçüm Kartı): Stratejik Performans Ölçümü Bakış Açısıyla. Altınordu Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-605-7702-32-6)%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “Belirsizlik Altında Karar Verme: Covid-19 Pandemisi Örneği”, İçinde Mustafa Polat ve Mehmet Aslantaş (Ed.). Bir Virüsün Öğrettikleri Covid-19 Sonrası Yönetim, Ekonomi ve Toplum Analizi. Nobel, Ankara, pp. 53-76. (ISBN: 978-625-402-354-5).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ “Nepotizm ve Kronizm”, İçinde Sema Polatcı (Ed.). Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi. Nobel, Ankara, pp. 463-478. (ISBN: 978-625402-076-6).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ruziye COP , Oya ERU Dijital Çağda İşletmenin Gücü: Dağıtım. Gazi, Ankara, pp. 145-173. (ISBN: 978-625-7216-71-5)%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Ruziye COP , Oya ERU “Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik”, İçinde Ruziye Cop, Mustafa Bekmezci, Oya Eru (Ed.). Dijital Çağda İşletmenin Gücü: Dağıtım. Gazi, Ankara, pp. 145-173. (ISBN: 978-625-7216-71-5)%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İK Uygulamaları (HRM Practices)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 200-212. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İnovasyon Performansı (Inovational Performance)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 213-221. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Aile Çatışması (Work-Family Conflict)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 222-232. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Arkadaşları ile Çatışma (Trust in Coworker)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 233-241. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Arkadaşlarına Güven (HRM Practices)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 242-250. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI “İş Motivasyonu (Job Motivation)” İçinde Ömer Turunç ve Hakan Turgut (Ed.). Örgütsel Davranış 46 Yaygın Değişken İncelemesi Teori ve Uygulama, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp. 251-260. (ISBN: 978-605-7877-74-1).%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ MAĞAZA KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İRDELEME, International Trends and Issues in Communication & Media 2020, Iticam 2020, 3-4 Eylül 2020.484.%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Filiz BOZAĞAÇ Sağlık Sektöründe Müşteri Şikayet Davranışları: Mersin İlinde Bir Uygulama, SADAB 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Sena TEKELİ TÜKETİCİLERİN BİREYSEL KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22 - Sayı 2, 2020.%
Doç. Dr. AYHAN DEMİRCİ Gökçe Manavkat Decentralization Matter of Healthcare and Effect on Regional Healthcare Efficiency Evidence from Turkey,” SOSYOEKONOMI, vol. 28, no. 44, pp. 261–282,%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK AMOS İLE ADIM ADIM YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMALARI%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK KOÇLUĞUN BİLİMSEL TEMELLERİ%
Doç. Dr. METİN OCAK Hayriye ŞENKAL, Metin OCAK Uluslarası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 5-22., Doi: 10.29131/uiibd.686493.%
Doç. Dr. METİN OCAK Ünal, Sema Zeyni, Ocak, Metin Türkiye’de 2003-2018 Yılları Arasında Tüketici Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 1-18.%
Doç. Dr. METİN OCAK Özçelikçi, Nazan, Ocak, Metin Otantik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi: Görgül BirAraştırma, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(4), 279-290.%
Doç. Dr. METİN OCAK Didem DEMİR, Metin OCAK Havaalanlarında Fiziksel Çevre Bileşenlerini Ölçmeye Yönelik Ölçek Uyarlama Çalışması. Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 185-198.%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Decentralization Matter of Healthcare and Effect on Regional Healthcare Efficiency: Evidence from Turkey%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Is Trade Openness Impact on Health Level Rising? Evidence From Panel Data Across Upper-Middle Income Countries%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Fatih SAYGILI , Martine AUDIBERT Examining the Economic Burden of Out-of-Pocket Health Expenditures for Households in Different Socio-Economic Groups in Turkey%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Türkiye’nin Sağlık Politikası Etkinliğinin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması, içinde, Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinler arası Yaklaşım- Nobel Yayınevi%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Türkiye’de Kalkınma Temelli Sağlık Finansmanının Yapısı ve Politika Önerileri içinde Sürdürülebilir Kalkınma: Disiplinler arası Yaklaşım Nobel Yayınevi%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Kapitalizmde Rıza Aracı Olarak Tüketim: "Good Bye Lenin " Filminin Gramsci'nin Hegemonya Kavramı Bağlamında Analizi, Intermedia International e-journal, 7(12), 183-190%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN Tüketicilerin Karar Verme Tarzlarinin Sanal Alişveriş Sepetini Terk Etmelerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 29 (3) , 70-90 . DOI: 10.35379/cusosbil.626470%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Konumlandırmada "Görsel Çekiç": Doritos'un "Logo Yok" Kampanyasının Marka Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12(2), 529-554%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK Sosyal Sorumlulukta Yeni Bir Trend Olarak “Goodvertising”: KLM Royal Dutch Airlines Örnek Olay Araştırması, Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 9 Nisan 2020, Mersin, Sayfa Sayısı: 165-174. ISBN: 978-605-9613-03-3%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ SEDA TURNACIGİL, ECEM ÖZHAN, TOPRAK FERDİ KARAKUŞ TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İLE PAY GETİRİLERİ ARASINDA EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ: ANHYT VE AVISA ÖRNEĞİ%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P., Çelik K., Garip G., Yardımcı A.G., Pamuk B.Ş., Baka M. Maternal trifenil fosfit maruziyetinin sıçanların ergenlikten yetişkinliğe Kornu Ammon 3 Bölgesinde conneksin43 ifadesi üzerine etkisi, 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Poster Sunumu, Ankara-Türkiye%