• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2020 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Özcanarslan, F. & Ören, B. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu : Adana İli Örneği . Aydın Sağlık Dergisi , 6 (3) , 298-313%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN KRİZ YÖNETİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research Ekim 2020 Cilt: 5 Sayı: 2%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Nazmiye Ülkü PEKKAN YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:19 Sayı:39 Güz:2020/3 s.1007-1021.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Hayriye ÖZKAN Örgütsel Bağlılığın tükenmişliğe etkisi iş tatmininin aracılık rolü Mersin ili kamu hastaneleri hemşirelerine yönelik bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 180-194.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Fikri KATER Mersin Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Örgütsel Performansa Etkisi ve Örgütsel Öğrenme İkliminin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(12), 170-198.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 51-60. DOI: 10.29131/uiibd.736413%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Büşra DÖYAN, Özgür Uğur ARIKAN Havayolu İşletmelerindeki Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin, Çalışanların İş Performansına Etkisi, Yenilikçiliğin Aracılık Rolü. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 78-99.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN The Role of Occupational Health and Safety in the Relationship between Psychological Empowerment and Career Satisfaction, Journal of Business Research-Turk, 12 (3), 2864-2878.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Kriz yönetimi: Bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 106-120.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN YARATICI TAKIM İKLİMİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:19 Sayı:39 Güz:2020/3 s.1007-1021 DOI: https://doi.org/10.46928/iticusbe.768433%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY Post-menopausal osteoporosis: do body composition, nutritional habits, and physical activity affect bone mineral density?, 5,37,977-983, Nutricion Hospitalaria%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Eda PARLAK, Betül GÜLŞEN ATALAY The Effects of Protein Support With Various Content On Nutrition Status and Clinical Outcomes in Elderly Malnourished Cancer Patients, 4,22,e2020061, Progress in Nutr%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY Akciğer Hastalıkları ve Magnezyum. Mercanlıgil SM, editör. Sağlıkta, Hastalıklarda ve Özel Durumlarda Magnezyum. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.35-9.%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Berna Şeker Yılmaz, Betül GÜLŞEN ATALAY Obez çocuklarda D vitamini düzeyleri: İnsülin düzeyi ve dislipidemi ile ilişkisinin değerlendirilmesi, 6,42,620-626,2020%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY CARDIOVASCULAR DISEASES, OBESITY AND NUTRITION IN POST-MENOPAUSAL WOMEN, Cambridge Scholars Publishing, 81-93, 2020%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Gonca Yıldırım, Eda PARLAK, Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Betül GÜLŞEN ATALAY Covid-19 Kısıtlamalarında Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Riski ve Önleme Yaklaşımları (4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 265)%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Yasemin SALKIN Investigation of plantar distribution in overweight and obese individuals. Bezmialem Science, 2020;8(1):14-18%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nilay ŞAHAN, Öznur TUNCA YILMAZ Üst ve Alt Ekstremite Kas-İskelet Sistemi Yaralanmalarında Hareket Korkusu, Psikolojik Faktörler ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. doi: 10.5336/sportsci.2019-71325%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Figen DAĞ , Besime AHU KAYNAK , Özlem BÖLGEN ÇİMEN Temporomandibular dysfunction affects aerobic capacity in females: A preliminary study, CRANIO®, DOI: 10.1080/08869634.2020.1739190%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Ömer ÖZKAN , Levend KARAÇOBAN , Gürhan DÖNMEZ , Alp ÇETİN , Feza KORKUSUZ Knee muscle and tendon stiffness in professional soccer players; A shear-wave elastography study. J Sports Med Phys Fitness, 2020;61(2):276-281, doi: 10.23736/S0022-4707.19.09938-9%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Demet AKTAŞ Menstrual cycle does not affect the mechanical properties of muscle and tendon. Muscle Ligament Tendon Journal, 2020;10 (1):11-16%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Nilgün BEK , Alp ÇETİN An Investigation of Single-Leg Balance Performance in Individuals with Asymptomatic Hallux Valgus. Turk J Physiother Rehabil. 2020; 31(1):66-72. doi: 10.21653/tjpr.705817%
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN TAŞ Şerife Şeyma TORGUTALP, Naila BABAYEVAA, Gürhan DÖNMEZ , Feza KORKUSUZ Effects of hyperlipidemia on patellar tendon stiffness: A shear wave elastography study. Clinical Biomechanics, 2020: 104998, doi: 10.1016/j.clinbiomech.2020.104998%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Kurumların Örgüt İçi Etkileşimleri Üzerine Etkisinde Stratejik Değişim Becerilerinin Aracılık Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3598-3623. (Yayın No: 6721953)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Human Resources Competencıes And The Medıatıon Role Of The Organızatıonal Clımate. Busıness Management Studıes:An Internatıonal Journal, 8(4), 993-1014., Doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1612 (Yayın No: 6721936)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU ABDULLAH ÇALIŞKAN, EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU HAVA LOJİSTİĞİ İŞLETMELERİNDE PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ. Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu, 1(1), 135-144. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6911808)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, BETÜL GÜLŞEN ATALAY Post-menopausal Osteoporosis: Do Body Composition, Nutritional habits, and Physical Activity Affect Bone Mineral Density?, 37, 5, 977-983.%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, MENDANE SAKA Tip 2 Diyabetli Bireylerde Serum D Vitamini, Kalsiyum ve Magnezyum Düzeylerinin Beslenme Durumu ile İlişkisinin Belirlenmesi, 48, 3, 8-17.%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Fatma KARASU COVID -19 Hastası ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu/ Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 2020;;13 (Özel Sayı):53-58%