• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2021 | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Onur Başar ÖZBOZKURT , Fatma YEŞİLKUŞ Analyzing the relationship between structural empowerment and perceived supervisor support, Journal of Transnational Management, 26:1, 4-17, DOI: 10.1080/15475778.2021.1885900%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek, Kenan Orçanlı ve Haluk Korkmazyürek The effect of psychological contract on employees' organisational citizenship behaviour and the moderator role of five-factor personality traits in this effect, BMIJ (2021) 9 (3):1-20%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek Liderlik Davranışlarının Algılanmasında Yeni Nesil Stratejik Yönetim: Bilişsel Okulu’ndan Nörostrateji ve Nöroliderliğe Doğru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 23, Sayı: 2, Haziran 2021, 662-679%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Haluk Korkmazyürek "Savunma Kaynaklarının Yönetimi Konusuna Kavramsal Bakış"; Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi, Editörler: Ebru Caymaz ve Fahri Erenel, Ankara: Nobel, 1-12%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek, Kenan Orçanlı ve Haluk Korkmazyürek The effect of psychological contract on employees' organisational citizenship behaviour and the moderator role of five-factor personality traits in this effect, BMIJ (2021) 9 (3):1-20%
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek Liderlik Davranışlarının Algılanmasında Yeni Nesil Stratejik Yönetim: Bilişsel Okulu’ndan Nörostrateji ve Nöroliderliğe Doğru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 23, Sayı: 2, Haziran 2021, 662-679%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İbrahim Sani MERT , Mohammad ABUBAKAR “İş-Yaşam Dengesinin Yaşam Tatminini Yordamasında Çalışılan Sektörün Düzenleyici Etkisi (The Moderating Role of the Working Sector in Evaluating Life Satisfaction on Work-Life Balance)”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, pp. 1-22. (e-ISSN: 2667-8583).%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Muhammet SAYGIN “Girişimci Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi”, Savunma Bilimleri Dergisi, Sayı: 39, pp. 249-274.%
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Erdem AK “Kırsal Kalkınmanın Önemi”, İller ve Belediyeler Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2021, Sayı: 873-874, pp. 34-39. (ISSN: 1308-6707)%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Ahmet Özgür AYDIN Marka Otantikliği ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkide Marka Aşkının Düzenleyici Rolü, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(1), 83-112.%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Entrepreneurial Marketing for a Competitive Advantage, Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences , Peter Lang,187-198, ISBN: 978-3-631-81593-9%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Sosyal Medyada Müşteri Şikayetlerinin Yönetilmesi, Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 978-975-02-6860-1%
Dr. Öğr. Üyesi ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Aslıhan Yavuzalp Marangoz "Mobil Pazarlama Kavramı ve Tüketicilerin Mobil Pazarlama Kabulü" bölümü, Değişen tüketiciyi anlamak kitabı içinde, 63-83. Gazi%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Özgür Uğur ARIKAN Psychological Capital and Burnout Relationship of Employees in Turkey: A Meta-Analysis within the Scope of Sub-Dimensions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1085-1119., Doi: 10.26466/opus.905267%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Ünsal YETİM Psychological Capital and Burnout Relationship of Employees in Turkey: A Meta-Analysis. Turkish Studies-Social Sciences, 16(4), 1579-1599., Doi: 10.47356/TurkishStudies.51394%
Doç. Dr. METİN OCAK Esra ASAR, Metin OCAK Mersin Şehir Hastanesi Sağlık Çalışanlarının İşe Tutulma Düzeylerinin İş Performansı ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(14), 36-50.%
Doç. Dr. METİN OCAK İclal YAPICI, Metin OCAK A Meta-Analysis of The Relatıonship Between the Psychological Capital of the Employees In Turkey and Their Organizational Cynicism Levels, International Journal of Economics and Administrative Sciences, 7(2), 30-47.%
Doç. Dr. METİN OCAK BASIM Nejat H., Murat GÜLER, Metin OCAK Bireysel Kaynaklar, İşi Biçimlendirme ve İşe Tutulma İlişkisinde Başa Çıkmanın Aracılık Rolü. Erciyes Akademi, 35(4), 1741-1754.%
Doç. Dr. METİN OCAK Özkan KAYA, Metin OCAK Erkek Kuaförü İşletmelerinin Sorunları ve Çözümlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(1), 1-17.%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Müzakere Teknikleri) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Görgü ve Nezaket Kuralları) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK Taşınmaz Ticareti, Bölüm Adı:(Müşterinin Karar Verme Süreçleri) (2021)., OCAK METİN, Bilge Yayınevi, Editör: Metin OCAK, Kamuran ÖZTOP, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 591, ISBN:978-605-168-415-4, Turkish(Ders Kitabı).%
Doç. Dr. METİN OCAK Esra ASAR, Metin OCAK An Empirical Research on The Effect of Healthcare Employees’ Job Engagement on Their Burnout Level In Mersin City Training And Research Hospital, The International Symposium On Current Approaches & New Trends In Social Sciences Proceeding Book.%
Doç. Dr. METİN OCAK Metin OCAK, Mustafa BEKMEZCİ THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES IN SUSTAINABLE LOGISTICS,%
Doç. Dr. METİN OCAK Bekmezci Mustafa, Metin OCAK, Wasim Ul Rehman Yönetsel Gelecek, Bölüm Adı:(Dijital Yönetim) (2021), NOBEL Yayınevi, Editör: Arzu Uğurlu Kara - Hasan Boztoprak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 809, ISBN:978-625-433-267-8, Türkçe%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT Ayhan DEMİRCİ Veri Zarflama Analizi, TOPSİS ve VIKOR Teknikleriyle Forklift Aracı Seçimi: Karma Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 2–27%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DAŞTAN İLKER COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Hanehalkı Yoksulluğu, Sağlık Harcamaları ve Sağlıkta Finansal Koruma Üzerindeki Olası Etkileri , Eurasian Journal of Health Technology Assessment,, 1(5), 27-44.%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DEMİRCİ AYHAN Lojistik Performans Endeksi Tutarlılığının Sıralı Lojistik Regresyon Modeliyle İncelenmesi. Journal of Yasar University, 16(64), 1856%
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DEMİRCİ AYHAN Lojistik Gelecek, Bölüm adı:Belirsizlik Döneminde Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Yönetimi. Nobel Yayınevi, Editör: Polat Mustafa, Yurttaş Aziz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 962, ISBN:978-625-439-417-1.%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Abdullah ÇALIŞKAN REKABET STRATEJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ, GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ, 8(1), s. 339-369%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Sena TEKELİ Tüketicilerin Besin Seçim Güdüleri: Y ve Z Kuşaklarının Karşılaştırılması . Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 14 (1) , 147-182 . DOI: 10.15659/ppad.14.2.256%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN "Müşteride Sadakat Yaratılması" içinde Ayşe Şahin ve Cansu Tor-Kadıoğlu (Ed.). Müşteri Şikayet Yönetimi ve Örnek Olaylar Kavramlar-Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, pp. 53-68 (ISBN: 978-975-02-6860-1)%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK Ayşe ŞAHİN "Müşteri Kaybetme ve Şikayet Davranışı Teorisi (Exit-Voice Theory)" içinde Mehmet İsmail Yağcı ve Serap Çabuk (Ed.). Pazarlama Teorileri-2, İstanbul: Mediacat Kitapları, pp. 17-46 (ISBN: 978-605-2314-43-2)%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkların Etkisi: Örnek Olayların İncelenmesi, International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(1), 26-36.%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, DİDEM DEMİR The Role of The Consumers in Sustainable Logistics: Willingness to Pay for Eco-Friendly Packaging, International Symposium on Sustainable Logistics, 30 Nisan 2021, Mersin, Sayfa: 20. E-ISBN: 978- 605-9613-07-1%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ Crowdsourcing As An Innovative Marketing Method: An Introduction And Examples Of Current Applications, International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences Proceeding Book, 24-25 Haziran 2021, Mersin, Sayfa:15. E-ISBN: 978-605-9613-06-4%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ASLIHAN YAVUZALP MARANGOZ, ESRA ÖZTÜRK Covid- 19 And Advertising Strategies From Agile Marketing Perspective. International Symposium on Current Approaches & New Trends in Social Sciences Proceeding Book, 24-25 Haziran 2021, Sayfa: 7. E-ISBN: 978-605-9613-06-4%
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK, AYŞE ŞAHİN Tüketim Kavramının Boyut Değiştirmesi: Geçmişten Günümüze Tüketici Kültürü Teorisi. Tor-Kadıoğlu, C. (Ed.). Değişen Tüketici Anlamak- Güncel Araştırmalar içinde (ss. 1-24). Gazi Kitabevi. ISBN:978-625-7588-95-9%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ TOPRAK FERDİ KARAKUŞ, HATİCE DOĞUKANLI GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA%
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ , Seda TURNACIGİL , Ecem ÖZHAN Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Getirisi ve Özsermaye Karlılığı Üzerine Etkisi: XKMYA Örneği%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Garip G., Durmaz B., Sözmen EY., Baka M. Acute hypoxia exposure following prenatal stress impairs hippocampus and novelty-seeking behavior in adolescent rats (International Journal of Developmental Neuroscicence)%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Garip G., Durmaz B., Sözmen EY., Baka M. Prenatal stress impairs recognition memory and leads to neurodevelopmental deficits in the hippocampus of adolescent rats with early acute pentylenetetrazole-kindling (The European Research Journal)%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Duman S., Aydın Y., Bilim P., Aktaş M.A. Analysis of the Effects of Smoking Desire and Self-Efficacy on Nicotine Use Levels During the Covid-19 Pandemic Period Using Machine Learning Techniques. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU) Elazığ-Türkiye%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Bilim P. Molecular Aspects Of Major Depressive Disorder. International Symposium on Current Approaches&New Trends in Social Sciences, Sözlü Sunum, Mersin-Türkiye%
Arş. Gör. PETEK BİLİM Işık S., Bilim P., Bengi F.S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Tam Zamanlı Kaynaştırma Öğrencilerinin Eğitimine İişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğitimler.%