• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2021 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. YÜKSEL ÖZDEMİR YukselOZDEMİR, Basak ONCEL and Muge KECELİ Purification of crude fiber from carob molasses pulp and uses in traditional Turkish sucuk. International Journal of Gastronomy and Food Science Volume 25, October 2021, 100410%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Sançar, B. & Özcanarslan, F. Akademisyenlerin Obesite Farkındalıklarının Belirlenmesi: Toros Üniversitesi Örneği . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 7 (2) , 5-14 .%
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Mazmanoğlu A, Özcanarslan F, Mazmanoğlu S.Atılman. Predıctıon of the most Effıcıent Factors of The Success of the Health Workers (Nurses) agaınst Antıvaccınatıon (Vaccıne Hesıtatıon) Wıth The Prıncıpal Components Method And Samplıng. JP Journal of Biostatistics. Volume 18, Number 3,, Pages 357-377.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Özgür Uğur ARIKAN REKABET STRATEJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ, GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ, MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt: 8 Sayı: 1 s.339-369.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Güven. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1): 42-59.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Özgür Uğur ARIKAN, Abdullah ÇALIŞKAN REKABET STRATEJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ, GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ, MAKÜ İİBF Dergisi, C. 8, S. 1, 339-369. https://doi.org/10.30798/makuiibf.819843%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Hüseyin GELDİ, Abdullah ÇALIŞKAN Sağlık kurumlarında değişim yönetimi uygulamalarının sağlık çalışanlarının performansına etkisi, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 158-170.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Zeki ARSLAN, Özgür Uğur ARIKAN Duygusal Emeğin Bireylerin Değişime Direnç Olgulari Üzerine Etkisi: Mersin İli Örneği, Antalya Bilim Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 127-142 DOI: 10.54969/abuijss.1033051%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Yakup ARIKAN, Özgür Uğur ARIKAN Örgüt Kültürünün Duygusal Bağlılığa Etkisi, Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü: Mersin İli Lojistik Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 54-71. DOI: 10.54709/iisbf.1020499%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah Çalışkan, İrfan Akkoç, Ömer Turunç HEMŞİRELERDE YENİLİKÇİ KÜLTÜR ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, 661-663.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Nazmiye Ülkü PEKKAN ÖRGÜTSEL SADAKATTE KRİZ YÖNETİMİNİN YORDAYICILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 8. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 311-320.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Ömer TURUNÇ, İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ İŞ STRESİNİ ETKİLER Mİ? DAĞITIM ADALETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ, 20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 808-814.%
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN İrfan Akkoç, Ömer Turunç, Abdullah Çalışkan, Özlem KÖROĞLU Sağlık Kurumlarında Sürdürebilirliğin Sağlanmasında Kriz Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi, II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ, s. 165%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY, Eda PARLAK Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Do Lipid Profile and Cardiovascular Risk Predictor Improve in Moderately, Morbidly, and Super Obese Patients?, 3,16,161-168, Bariatric Surgical Practice and Patient Care%
Doç. Dr. BETÜL GÜLŞEN ATALAY Betül GÜLŞEN ATALAY, Özlem ÖZPAK AKKUŞ, Eda PARLAK Covıd-19 Pandemisi: Bireylerin Gıda Takviyeleri Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları, Vücut Ağırlığı ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi , (2021) MERSİN, TÜRKİYE%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Demet AKTAŞ, Behire SANCAR The Relationship Between Professional Motivation Levels and Self-directed Learning Skills in Nursing Students. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):346-52%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR AKTAŞ DEMET, SANÇAR BEHİRE The Relationship Between Professional Motivation Levels and Self-directed Learning Skills in Nursing Students, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2021;13(2), 346-352%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, TAŞ SERKAN, AKTAŞ DEMET Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021;8(2), 231-238.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ÇELİK AYNUR, IŞIK Meryem Türkan Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi İle İlişkisi, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021;6(2), 401-418.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, AKTAŞ DEMET Hemşirelik Öğrencilerinin Bariyatrik Cerrahiye İlişkin Görüş ve Tutumları, Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021;4(3), 162-169.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ÖZCANARSLAN FÜGEN Akademisyenlerin Obezite Farkındalıklarının Belirlenmesi: Toros Üniversitesi Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021;7(2), 5-14.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ANÇEL GÜLSÜM, ERKAL İLHAN SİBEL Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Öz Etkililik-Yeterlik İnançları ile Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2021;2(2), 54-67.%
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR AKTAŞ DEMET, SANÇAR BEHİRE The Relationship Between the Nursing Students’ Attitudes Toward Scientific Research and Their Levels of Academic Self-Efficacy, CBU-SBED, 2021, 8(1): 17-22%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Algılarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3453- 3466., Doi: 10.20491/isarder.2021.1334 (Yayın No: 7367662)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR The Mediatıng Effect Of Emotional Burnout On The Relationship Of Five Factor Personality Characteristics And Intent To Leave: A Research On Health Institutions Employees. 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 61-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323327)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Effects Of Five-Factor Personality Traits On Burnout. 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 1(1), 76-89. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323325)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerinde Tükenmişlik Sendromunun Etkisi. ISPEC ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1(1), 19-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7323331)%
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Sağlık Kurumlarında Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), 133-156., Doi: 10.11611/yead.976753 (Kontrol No: 7352824)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, MELTEM MERMER, DİLEK HAMDANOĞULLARI, BURAK ERDEN Does nutritional treatment in patients with dysphagia affect malnutrition and anxiety?, 38, 3, 533-539%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Research Advancements in Health Sciences (Type 2 Diabetes and Oxidative Stress, ISBN:978-954-07-5201-3, 402 -415)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular - 11 (Sirkadiyen Ritim ve Obezite, ISBN:978-605-9541-33-6, 217 -231)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, UĞURCAN METİN Kuru Fasulye Unu ile Yapılan Ekmeğin Duyusal Analiz Açısından Değerlendirilmesi (6. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, iSTANBUL, 226)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, UĞURCAN METİN Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenliğe İlişkin Algılarının Metafor Analizi ile Belirlenmesi (Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, 333-334)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ Covid-19 Pandemi Dönemi Öncesi ve Sürecinde Bireylerin Beden Kütle İndeksi ve Duygusal İştah Durumlarının Değerlendirilmesi (2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi, Mersin, 153)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ BETÜL GÜLŞEN ATALAY, ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, EDA PARLAK Covıd-19 Pandemisi: Bireylerin Gıda Takviyeleri Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları, Vücut Ağırlığı ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi (2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi, Mersin, 186)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ GONCA YILDIRIM, EDA PARLAK, ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, BETÜL GÜLŞEN ATALAY Covid-19 Kısıtlamalarında Yaşlı Bireylerde Malnütrisyon Riski ve Önleme Yaklaşımları (4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 265)%
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ ÖZLEM ÖZPAK AKKUŞ, MELTEM MERMER EAT-10 Yeme Değerlendirme Aracı Tarafindan Değerlendirilen Disfajinin Beslenme Durumu ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, 345-346)%
Arş. Gör. ARDA AKTAŞ SERKAN TAŞ,ARDA AKTAŞ,TAHİR FATİH DİKİCİ,AYÇA ARACI Mechanical properties of muscles and tendons in asymptomatic individuals with generalized joint hypermobility, ” Muscle, Ligaments and Tendons Journal, pp. 0–0, Jan. 2021.%
Arş. Gör. ARDA AKTAŞ MUHAMMED TAHA TÜFEK,ARDA AKTAŞ,SERKAN TAŞ COVİD-19'UN FİZYOTERAPİSTLERİN MESLEKİ EĞİTİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: KESİTSEL ÇALIŞMA, ” Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, pp. 0–0, Jan. 2021.%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Serdar SARITAŞ The effects of neuro-linguistic programming and guided imagery on the pain and comfort after open-heart surgery/Journal of Cardiac Surgery , 2021%
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Fatma KARASU, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN Experiences of Nurses During the Coronavirus Pandemic and Effect of Neuro-Linguistic Programming on Nurses' Greatest Fears: A Qualitative Study/GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences , 2021;4(6),29-40%
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ÇETİN YİĞİT Mehtap ÇINAR, Abdullah Çetin YİĞİT Turizm Sektöründe İş Görenlerin Beslenme Durumları ve Fiziksel Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 48-62. DOI: 10.29131/uiibd.1011308%