• Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde | Toros Üniversitesi

2021 | Uluslararası Dergilerde Makale

UNVAN / ADI SOYADI YAZARLAR ESER ADI
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Onur Başar ÖZBOZKURT , Fatma YEŞİLKUŞ Analyzing the relationship between structural empowerment and perceived supervisor support, Journal of Transnational Management, 26:1, 4-17, DOI: 10.1080/15475778.2021.1885900
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ İbrahim Sani MERT , Mohammad ABUBAKAR “İş-Yaşam Dengesinin Yaşam Tatminini Yordamasında Çalışılan Sektörün Düzenleyici Etkisi (The Moderating Role of the Working Sector in Evaluating Life Satisfaction on Work-Life Balance)”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, pp. 1-22. (e-ISSN: 2667-8583).
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR UĞUR ARIKAN Abdullah ÇALIŞKAN REKABET STRATEJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ, GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ, 8(1), s. 339-369
Arş. Gör. NUR SELİN ÖZEN Fatmanur SAĞMEN , Zahide Figen ANTMEN Investigation Consumables in Operating Room with ABC & VED Analysis: Adana, Turkey Case, 2,3, 20-26, International Journal of Business & Management Studies
Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ Kenan ORÇANLI , Muhammet SAYGIN “Girişimci Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi”, Savunma Bilimleri Dergisi, Sayı: 39, pp. 249-274.
Öğr. Gör. OSMAN VİLLİ Cenk DÖNMEZ , Süha BERBEROĞLU , Ahmet ÇİLEK Computer vision-based citrus tree detection in a cultivated environment using UAV imagery (187, 106273, Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier)
Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL HAVARE Mustafa CAN, Ali Kemal HAVARE, Ender AKAN Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) Applications based on Cyano Functional Small Molecules Dyes
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir MEDİKAL TURİZMDE DİJİTAL PAZARLAMANIN ROLÜ, Cilt 4, Sayı 2, 226 - 239
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek, Kenan Orçanlı ve Haluk Korkmazyürek The effect of psychological contract on employees' organisational citizenship behaviour and the moderator role of five-factor personality traits in this effect, BMIJ (2021) 9 (3):1-20
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek Liderlik Davranışlarının Algılanmasında Yeni Nesil Stratejik Yönetim: Bilişsel Okulu’ndan Nörostrateji ve Nöroliderliğe Doğru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 23, Sayı: 2, Haziran 2021, 662-679
Öğr. Gör. HAKAN GÜNEY BÜLENT SARI, HATİCE ŞEBNEM KÜPELİ, HAKAN GÜNEY, OLCAYTO KESKİNKAN Evaluation of zero waste management system and Adana metropolitan municipality zero waste implementation, International Journal of Chemistry and Technology, 5:2, 100-107, https://doi.org/10.32571/ijct.992891
Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLA ÖZBEK ÇAĞLA ÖZBEK, NURAY GÜZELER, MURAT KALENDER Aroma profiles and mineral composition of Buffalo kaymak collected from markets in the Çukurova region of Turkey
Arş. Gör. ESRA ÖZTÜRK ESRA ÖZTÜRK Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkların Etkisi: Örnek Olayların İncelenmesi, International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(1), 26-36.
Dr. Öğr. Üyesi EFDAL OKTAY GÜLTEKİN Efdal OKTAY GÜLTEKİN In vitro Antileishmanial Eff ect of the Plant Extracts from Aloe vera (L.) Burm.f. and Hypericum perforatum L. Leaves, Kafkas Univ Vet Fak Derg 27 (3): 363-370.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR Demet AKTAŞ, Behire SANCAR The Relationship Between Professional Motivation Levels and Self-directed Learning Skills in Nursing Students. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):346-52
Öğr. Gör. SENA TEKELİ Abdülcelil Çakıcı, Sena Tekeli The mediating effect of consumers price level perception and emotions towards supermarkets. European Journal of Management and Business Economics, 31 (1), 57-76.
Dr. Öğr. Üyesi DİDEM DEMİR Didem Demir Changes in Tourism Marketing and Sales Post Covid-19 Pandemic, Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029, s.29-36
Öğr. Gör. AYNUR ÇELİK BEHİRE SANÇAR,AYNUR ÇELİK, MERYEM TÜRKAN IŞIK Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi ile İlişkisi Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, e-ISSN: 2458-8857, JSHS August 2021, 6(2): 401-418
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Yavuz Korkmazyürek, Kenan Orçanlı ve Haluk Korkmazyürek The effect of psychological contract on employees' organisational citizenship behaviour and the moderator role of five-factor personality traits in this effect, BMIJ (2021) 9 (3):1-20
Prof. Dr. HALUK KORKMAZYÜREK Fatma Yeşilkuş, Onur Başar Özbozkurt ve Haluk Korkmazyürek Liderlik Davranışlarının Algılanmasında Yeni Nesil Stratejik Yönetim: Bilişsel Okulu’ndan Nörostrateji ve Nöroliderliğe Doğru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 23, Sayı: 2, Haziran 2021, 662-679
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN Örgütsel Güven. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1): 42-59.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Hüseyin GELDİ, Abdullah ÇALIŞKAN Sağlık kurumlarında değişim yönetimi uygulamalarının sağlık çalışanlarının performansına etkisi, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(2), 158-170.
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Zeki ARSLAN, Özgür Uğur ARIKAN Duygusal Emeğin Bireylerin Değişime Direnç Olgulari Üzerine Etkisi: Mersin İli Örneği, Antalya Bilim Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 127-142 DOI: 10.54969/abuijss.1033051
Prof. Dr. ABDULLAH ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN, Yakup ARIKAN, Özgür Uğur ARIKAN Örgüt Kültürünün Duygusal Bağlılığa Etkisi, Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü: Mersin İli Lojistik Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 54-71. DOI: 10.54709/iisbf.1020499
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DAŞTAN İLKER COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Hanehalkı Yoksulluğu, Sağlık Harcamaları ve Sağlıkta Finansal Koruma Üzerindeki Olası Etkileri , Eurasian Journal of Health Technology Assessment,, 1(5), 27-44.
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE MANAVGAT MANAVGAT GÖKÇE ve DEMİRCİ AYHAN Lojistik Performans Endeksi Tutarlılığının Sıralı Lojistik Regresyon Modeliyle İncelenmesi. Journal of Yasar University, 16(64), 1856
Öğr. Gör. ARZU COŞKUN ARZU COŞKUN,MELEK GÖKBULUT,İBRAHİM YİĞİTOĞLU MEASUREMENT OF RADİATİON DOSE EMİTTED BY 4 * 4 CM2 AND 10 * 10 CM2 APERTURE OF LİNEAR ACCELERATOR, sayı 1, ss. 348-351
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Sançar, B. & Özcanarslan, F. Akademisyenlerin Obesite Farkındalıklarının Belirlenmesi: Toros Üniversitesi Örneği . Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 7 (2) , 5-14 .
Prof. Dr. FÜGEN ÖZCANARSLAN Mazmanoğlu A, Özcanarslan F, Mazmanoğlu S.Atılman. Predıctıon of the most Effıcıent Factors of The Success of the Health Workers (Nurses) agaınst Antıvaccınatıon (Vaccıne Hesıtatıon) Wıth The Prıncıpal Components Method And Samplıng. JP Journal of Biostatistics. Volume 18, Number 3,, Pages 357-377.
Doç. Dr. EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU EMİNE ÖZLEM KÖROĞLU, EMEL BAHAR Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Algılarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3453- 3466., Doi: 10.20491/isarder.2021.1334 (Yayın No: 7367662)
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR AKTAŞ DEMET, SANÇAR BEHİRE The Relationship Between Professional Motivation Levels and Self-directed Learning Skills in Nursing Students, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2021;13(2), 346-352
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, TAŞ SERKAN, AKTAŞ DEMET Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2021;8(2), 231-238.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ÇELİK AYNUR, IŞIK Meryem Türkan Hemşirelikte Teorik Eğitim ve Mesleki Uygulama Arasındaki Etkileşimin, Öğrencilerin Öz Yeterlik Düzeyi İle İlişkisi, Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021;6(2), 401-418.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, AKTAŞ DEMET Hemşirelik Öğrencilerinin Bariyatrik Cerrahiye İlişkin Görüş ve Tutumları, Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021;4(3), 162-169.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ÖZCANARSLAN FÜGEN Akademisyenlerin Obezite Farkındalıklarının Belirlenmesi: Toros Üniversitesi Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2021;7(2), 5-14.
Dr. Öğr. Üyesi BEHİRE SANÇAR SANÇAR BEHİRE, ANÇEL GÜLSÜM, ERKAL İLHAN SİBEL Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Öz Etkililik-Yeterlik İnançları ile Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2021;2(2), 54-67.
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Serdar SARITAŞ The effects of neuro-linguistic programming and guided imagery on the pain and comfort after open-heart surgery/Journal of Cardiac Surgery , 2021
Dr. Öğr. Üyesi AYSEL DOĞAN Aysel DOĞAN, Fatma KARASU, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN Experiences of Nurses During the Coronavirus Pandemic and Effect of Neuro-Linguistic Programming on Nurses' Greatest Fears: A Qualitative Study/GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences , 2021;4(6),29-40
Doç. Dr. METİN OCAK Esra ASAR, Metin OCAK Mersin Şehir Hastanesi Sağlık Çalışanlarının İşe Tutulma Düzeylerinin İş Performansı ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(14), 36-50.
Doç. Dr. METİN OCAK İclal YAPICI, Metin OCAK A Meta-Analysis of The Relatıonship Between the Psychological Capital of the Employees In Turkey and Their Organizational Cynicism Levels, International Journal of Economics and Administrative Sciences, 7(2), 30-47.
Doç. Dr. METİN OCAK BASIM Nejat H., Murat GÜLER, Metin OCAK Bireysel Kaynaklar, İşi Biçimlendirme ve İşe Tutulma İlişkisinde Başa Çıkmanın Aracılık Rolü. Erciyes Akademi, 35(4), 1741-1754.
Doç. Dr. METİN OCAK Özkan KAYA, Metin OCAK Erkek Kuaförü İşletmelerinin Sorunları ve Çözümlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(1), 1-17.
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ÇETİN YİĞİT Mehtap ÇINAR, Abdullah Çetin YİĞİT Turizm Sektöründe İş Görenlerin Beslenme Durumları ve Fiziksel Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 48-62. DOI: 10.29131/uiibd.1011308
Arş. Gör. TOPRAK FERDİ KARAKUŞ Toprak Ferdi KARAKUŞ , Seda TURNACIGİL , Ecem ÖZHAN Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Getirisi ve Özsermaye Karlılığı Üzerine Etkisi: XKMYA Örneği
Arş. Gör. PETEK BİLİM Çelik K., Bilim P., Garip G., Durmaz B., Sözmen EY., Baka M. Prenatal stress impairs recognition memory and leads to neurodevelopmental deficits in the hippocampus of adolescent rats with early acute pentylenetetrazole-kindling (The European Research Journal)